Uzyskanie pozwolenia na budowę

 • Nadzór nad badaniami technicznych poprzedzających rozpoczęcie projektowania i budowy
 • Nadzór nad przygotowaniem analizy chłonności nieruchomości
 • Uzyskanie warunków technicznych przyłączy mediów
 • Negocjacje umów przyłączeniowych
 • Koordynacja powstawania dokumentacji technicznej przyłączy i sieci
 • Zapewnienie ustaleń obsługi komunikacyjnej dla budynku lub osiedla
 • Weryfikacja projektu koncepcyjnego
 • Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
 • Organizacja opracowania uwarunkowań geologicznych planowanego przedsięwzięcia
 • Koordynacja uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 • Uzyskanie zgód na wycinkę drzew i krzewów
 • Koordynacja opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
 • Organizacja i nadzór nad opracowaniem uwarunkowań hydrogeologicznych fundamentowania
 • Nadzór nad opracowaniem oraz sprawdzanie projektu budowlanego i przetargowego
 • Organizacja wystąpienia o konieczne odstępstwa od przepisów i norm
 • Opracowanie i /lub weryfikacja standardów dla inwestycji