Organizacja budowy

 • Reprezentowanie inwestora na budowie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
 • Nadzór nad opracowaniem projektu wykonawczego
 • Skompletowanie i przekazanie dokumentacji i terenu budowy kierownikowi budowy
 • Nadzór nad właściwą organizacją personalną budowy
 • Zabezpieczenie zapewnienia dostaw materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń
 • Zapewnienie realizacji budowy wg uzgodnionego harmonogramu robót
 • Weryfikacja planu organizacji placu budowy
 • Uzgodnienie i nadzór nad wdrożeniem planu kontroli jakości robót budowlanych
 • Ocena jakości i selekcja wyrobów budowlanych
 • Weryfikacja warunków gwarancyjnych urządzeń przewidzianych do wbudowania w inwestycję
 • Kontrola dokumentacji budowy
 • Nadzór nad realizacją robót budowlanych
 • Współpraca z instytucją finansującą przedsięwzięcie w celu potwierdzenia postępu inwestycji
 • Koordynacja realizowania obowiązków przez inspektorów nadzoru inwestorskiego
 • Koordynacja generalnego wykonawcy z innymi wykonawcami dewelopera
 • Uzgodnienie formy i zakresu dokumentacji powykonawczej
 • Monitoring Dziennika Budowy
 • Egzekwowanie nadzoru autorskiego projektanta
 • Uzgodnienie i wdrożenie procedur dla wszelkich zmian projektowych
 • Koordynacja zmian, robót dodatkowych i zastępczych
 • Egzekwowanie realizacji przyłączeń mediów
 • Egzekucja kar za nieterminową realizację usług na rzecz dewelopera
 • Kontrola płatności podwykonawcom przez generalnego wykonawcę
 • Przetargi na dostawę i zakontraktowanie mediów i usług dla inwestycji na czas jej użytkowania
 • Organizacja uzyskania pozwoleń na eksploatację urządzeń od dozoru technicznego
 • Organizowanie i nadzór nad rozruchem technologicznym systemów i urządzeń
 • Organizacja uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie