Przygotowanie do prac budowlano-montażowych

 • Opracowanie i uzgodnienie projektu technologii medycznej
 • Inwentaryzacja nieruchomości i stanu istniejącej infrastruktury
 • Uzyskanie warunków technicznych przyłączy mediów
 • Zapewnienie ustaleń obsługi komunikacyjnej dla nieruchomości
 • Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
 • Nadzór nad badaniami technicznych poprzedzających rozpoczęcie projektowania i budowy
 • Negocjacje umów przyłączeniowych
 • Koordynacja powstawania dokumentacji technicznej przyłączy
 • Weryfikacja projektu koncepcyjnego
 • Nadzór nad opracowaniem oraz sprawdzanie projektu budowlanego, przetargowego, wykonawczego
 • Synchronizacja rozwiązań projektowych z wymaganiami działów operacyjnych Klienta
 • Nadzór nad opracowaniem oraz sprawdzanie projektu wnętrz
 • Nadzór nad opracowaniem oraz sprawdzanie projektu osłon radiologicznych
 • Organizacja wystąpienia o konieczne odstępstwa od przepisów i norm
 • Opracowanie i /lub weryfikacja standardów dla inwestycji
 • Koordynacja uzyskania pozwolenia na budowę
 • Porozumienia organizacyjne z podmiotami znajdującymi się w zakresie oddziaływania prac budowlanych
 • Przygotowanie nieruchomości do rozpoczęcia robót budowlanych